Algemene voorwaarden

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Walterr Eyewear en de tot haar groep behorende vennootschappen, ondernemingen of instellingen (hierna genoemd: “Walterr Eyewear”) en haar Cliënten (hierna genoemd: “Cliënt”), betreffende door Walterr Eyewear ten behoeve van de Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten. Tot de rechtsverhoudingen behoren onder meer aanbiedingen van Walterr Eyewear en overeenkomsten tussen Walterr Eyewear en Cliënt, alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten.

1.2
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek van Cliënt kosteloos door Walterr Eyewear toegezonden en is beschikbaar voor downloaden en afdrukken via alle door Walterr Eyewear geëxploiteerde websites.

1.3
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “goederen” wordt hieronder mede verstaan vermogensrechten als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, zoals Brilmonturen en – onderdelen van brilmonturen alsmede producten als bedoeld in artikel 7. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over “de overeenkomst” wordt daaronder verstaan iedere overeenkomst tussen Walterr Eyewear en de Cliënt uit hoofde waarvan Walterr Eyewear in opdracht van Cliënt werkzaamheden verricht en/of diensten verleent.

1.4
Wijzigingen van, en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gesloten tussen Walterr Eyewear en Cliënt gelden slechts indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen aanvaard. Zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.5
Walterr Eyewear is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking gelijktijdig met de bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden door Walterr Eyewear aan Cliënt.

1.6
Indien enig beding, deel uitmakende van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen Cliënt en Walterr Eyewear nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

1.7
Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt blijven buiten toepassing

ARTIKEL 2. (LEVERINGS)TERMIJNEN

2.1
Alle door Walterr Eyewear afgegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens en bescheiden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Walterr Eyewear bekend waren. Walterr Eyewear zal er naar streven haar werkzaamheden binnen de afgegeven (leverings)termijn af te ronden c.q. haar diensten te voltooien. Alle door Walterr Eyewear afgegeven (leverings)termijnen, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van een niet fatale (leverings)termijn brengt Walterr Eyewear derhalve niet in verzuim. Walterr Eyewear is niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet gehaald kunnen worden ten gevolge van buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.

2.2
Cliënt gaat akkoord met een betalings termijn van 14 dagen. De benodigde informatie en/of materialen zullen hiervoor ter beschikking worden gestelt. Na het negeren van twee betalingsherinneringen zal er contact op worden genomen met de Cliënt. Eventuele kosten voor een deurwaarder zal worden verhaald bij de Cliënt.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

3.1
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Walterr Eyewear en Cliënt samen opgestelde offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst door Walterr Eyewear retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Walterr Eyewear op (mondeling) verzoek van Cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Cliënt. Het enkele feit dat Walterr Eyewear een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Cliënt geldt als bewijs van een mondelinge opdracht.

3.2
De offerte dan wel opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie ten aanzien van de opdracht gedaan.

3.3
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt door volbrenging van de overeengekomen werkzaamheden of door de voltooiing van de overgekomen dienst.

3.4
De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.

3.5
De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is slechts tussentijds opzegbaar indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen en onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Cliënt of Walterr Eyewear de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de overeengekomen termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

3.6
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

3.7
Walterr Eyewear kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen en beëindigen in de navolgende gevallen:
– bij het aanvragen van het faillissement van Cliënt;
– bij het aanvragen van surséance van betaling door Cliënt;
– bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Cliënt;
– bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van Cliënt;
– bij ontbinding van Cliënt;
– bij overlijden van Cliënt;
– bij liquidatie c.q. beëindiging van de onderneming van Cliënt, anders dan in het kader van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of instellingen. Indien een van de in dit lid genoemde situaties zich voordoet of dreigt te gaan voordoen, is Cliënt uitdrukkelijk gehouden Walterr Eyewear hierover onverwijld duidelijk en schriftelijk te informeren.

3.8
Partijen zullen wegens een opzegging conform dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.9
Het in dit artikel bepaalde laat ontbinding op grond van de wet onverlet. Het bepaalde in artikel 7.3 is alsdan van toepassing.

3.10
Indien Cliënt op het moment van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Walterr Eyewear vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

4.1
Walterr Eyewear bepaalt de hoogte van de door Cliënt aan haar verschuldigde vergoedingen. Partijen zullen hieromtrent zoveel mogelijk specifieke afspraken maken in de overeenkomst.

4.2
Indien, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Walterr Eyewear gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke wijziging zal niet eerder ingaan dan twee weken nadat Walterr Eyewear Cliënt schriftelijk heeft geïnformeerd over de wijziging.

4.3
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4
Betaling van alle facturen dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities plaats te vinden. Het op een factuur vermeld bedrag dient uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum door Walterr Eyewear te zijn ontvangen.

4.5
Indien Cliënt het verschuldigde bedrag niet conform artikel 4.4 voldoet, is Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag waarop het openstaande bedrag uiterlijk op de rekening van Walterr Eyewear had moeten zijn bijgeschreven. Indien Cliënt nalatig is de verschuldigde vergoeding te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Cliënt naast vergoeding van het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten – waaronder mede zijn begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten – verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dan wel € 250 (tweehonderd vijftig Euro) als dit meer is.

4.6
Cliënt kan uitdrukkelijk geen rechten aan een overeenkomst ontlenen indien een verschuldigde betaling niet volledig en tijdig door Walterr Eyewear is ontvangen.

4.7
Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald, is de overeengekomen prijs uitgedrukt in Euro.

ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

5.1
Elk van de partijen staat er voor in dat alle van de andere partij ontvangen informatie, waarvan in redelijkheid duidelijk is of moet zijn dat deze van vertrouwelijke aard is, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1
Walterr Eyewear zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt of een derde haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Walterr Eyewear voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Walterr Eyewear die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de eventuele aansprakelijkheid van Walterr Eyewear beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Walterr Eyewear aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft beëindigd;

b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

6.2
Aansprakelijkheid van Walterr Eyewear voor indirecte schade, daaronder tenminste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3
Indien Cliënt van mening is dat zijdens Walterr Eyewear sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en Cliënt dientengevolge rechtsmaatregelen wenst te nemen, is hij gehouden, alvorens enige andere (rechts)maatregel te nemen, Walterr Eyewear gemotiveerd en schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te gunnen voor het alsnog correct nakomen van de verbintenis. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Walterr Eyewear in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

6.4
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de beweerdelijk geleden schade per ommegaande na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Walterr Eyewear meldt.

6.5
Walterr Eyewear is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door Walterr Eyewear geleverde of ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Cliënt vrijwaart Walterr Eyewear tegen aanspraken van derden terzake.

6.6
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welke hoofde ook jegens Walterr Eyewear in verband met het verrichten van werkzaamheden door Walterr Eyewear, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

6.7
Indien en voorzover Walterr Eyewear één of meer derden inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en door een fout van die derde(n) schade wordt veroorzaakt, is Walterr Eyewear daarvoor slechts aansprakelijk voorzover Walterr Eyewear dat op basis van deze Algemene Voorwaarden geweest zou zijn als Walterr Eyewear de schade zelf veroorzaakt zou hebben.

6.8
Indien Walterr Eyewear bij de uitvoering van de overeenkomst derden schakelt welke eveneens algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren ten aanzien van hun werkzaamheden, is Walterr Eyewear gerechtigd c.q. gemachtigd om die voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen namens Cliënt te accepteren.

6.9
Cliënt vrijwaart Walterr Eyewear voor aanspraken van derden, medewerkers van Walterr Eyewear daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

6.10
Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aan Walterr Eyewear beschikbaar stellen van gegevens of bescheiden, bijvoorbeeld met het doel van gebruik of bewerking daarvan door Walterr Eyewear. Cliënt vrijwaart Walterr Eyewear en zal Walterr Eyewear volledig schadeloosstellen ter zake van elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

ARTIKEL 7 OVERMACHT

7.1
Indien Walterr Eyewear tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Walterr Eyewear is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot het niet (volledig en/of tijdig) door een ingeschakelde hulppersoon, toeleverancier of andere derde correct nakomen van diens verplichtingen jegens Walterr Eyewear of Cliënt, werkstakingen, storingen in de verbinding met Internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van Walterr Eyewear, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Walterr Eyewear liggen en voor haar redelijkerwijze niet voorzienbaar zijn, natuurrampen, stakingen, blikseminslag, sabotage, e.d. zowel bij Walterr Eyewear zelf als bij door haar ingeschakelde hulppersonen, toeleveranciers of andere derden.

ARTIKEL 8. HOOFDELIJKHEID

8.1
Indien een overeenkomst met twee of meer natuurlijke – en/of rechtspersonen tot stand komt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1
Op alle overeenkomsten tussen Walterr Eyewear en Cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

9.2
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Walterr Eyewear en Cliënt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.

05/2020